Thi đua dạy tốt học tốt

Monday, 04/07/2022 - 03:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ - EaBar - Buôn Đôn - DakLak

Kế hoạch hội thi GVCNL giỏi cấp trương - Năm học 2020-2021

  UBND HUYỆN BUÔN ĐÔN

TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Số: …../ KH GVCNLG -THNH

                                    Ea Bar, ngày       tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp  giỏi cấp trường

 Năm học 2020-2021

 

          Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Hội thi  giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Thực hiện Công văn số 30/KH-PGDĐT ngày 28/9/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2020-2021, nay Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Huệ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, năm học 2020-2021 như sau:

             Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -2021 của nhà trường, nay nay Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Huệ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, năm học 2020-2021 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường;

          Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;

          Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học,sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp.

          2. Yêu cầu:

          Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;

          Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;

          Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành.

          II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

          Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục. Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 2 phần thi:

          1. Nội dung thi gồm 2 phần:

          Phần thi 1:

          Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó; giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử); giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

          Phần thi 2:

          Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm của cá nhân tại trường tiểu học, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày không quá 20 phút, thời lượng trao đổi của giám khảo không quá 10 phút.

          Báo cáo Biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

          2. Đánh giá các nội dung thi:

          Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 03 giám khảo   cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành. Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi;

          Giáo viên trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu:

          Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác chủ nhiệm của giáo viên tại trường tiểu học; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.

          Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đảm bảo:

          Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo

đánh giá loại giỏi, và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống.

          Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

          III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Tiêu chuẩn tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường:

          Giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí tại Tiêu chuẩn 3 và Tiêu chuẩn 4 đạt mức tốt;

          2. Đối tượng, số lượng tham dự Hội thi

2.1. Đối tượng: Là giáo viên chủ nhiệm lớp  đang trực tiếp giảng dạy tại  trường tiểu học Nguyễn Huệ huyện Buôn Đôn tỉnh ĐăkLăk.

2.2. Số lượng:

Số lượng giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi  do hiệu trưởng nhà trường quyết định, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện đúng  theo TT 22.

2. Hồ sơ tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi gồm:

          Bảng tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên dự thi có hiệu trưởng ký xác nhận.

          Báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm tại lớp học.           Biện pháp được Hiệu trưởng xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó và nộp về bộ phận chuyên môn trước ngày 20/10/2020.

          IV. TỔ CHỨC THI

1. Thời gian, địa điểm.

          Thời gian: Từ ngày 30/10/2020 đến 5/11/2020.

          Địa điểm: Khai mạc lúc 13 giờ 00, ngày 30/10/2020 taị Hội trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

2. Hình thức thi.

          Giám khảo dự giờ một tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm tại lớp học của giáo viên dự thi với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó.

          Giám khảo nghe giáo viên dự thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm tại lớp học. Thời lượng trình bày không quá 20 phút, thời lượng trao đổi của giám khảo không quá 10 phút.

3. Sử dụng kết quả Hội thi:

          Giáo viên tham dự hội thi đạt yêu cầu được công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi và được cấp giấy chứng nhận của HT trường tiểu học Nguyễn Huệ.

           Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

          Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường lần này được nhà trường xem xét và chọn tham gia dự thi cấp huyện.

          Trên đây là là kế hoạch thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ bộ phận chuyên môn để hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận :

- Phòng GD&ĐT (Báo cáo);

- CB,GV (thực hiện);

- Lưu VT.

Hiệu trưởng

 

                      (Đã kí)

 

 

Ngô Thị Hồng Nhung

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 07 : 11
Năm 2022 : 397